Integritetspolicy för företagets kundregister

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

OPR-Finance AB är personuppgiftsansvarig och ser till att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. OPR-Finance AB håller ett kundregister med information att användas till upprätthållande av kundrelationer och administrera kundförhållandet. OPR-Finance AB dokumenterar kommunikationen mellan OPR-Finance AB och kunden. OPR-Finance AB, andra bolag i den koncern till vilken OPR-Finance AB tillhör samt andra samarbetspartners till OPR-Finance AB är berättigade att använda informationen i kundregistret i marknadsföringssyfte.

OPR-Finance AB tillämpar Förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation; “GDPR”) och Dataskyddslagen (2018:218) för att skydda Kredittagarens integritet och personuppgifter. Genom att använda OPR-Finance tjänster, accepterar kunden vår Integritetspolicy samt hur vi behandlar dina personuppgifter. Kunden godkänner även att OPR-Finance AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Innan du använder våra tjänster är det viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy.

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandling av personuppgifter?

För att OPR-Finance AB ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande tids lagstiftning samt rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig enligt en eller samtliga av de följande punkterna.

 • För att fullgöra avtalet och våra åtaganden gentemot dig
 • För att fullgöra en för OPR-Finance AB rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras under följande förutsättningar:

 • Vid intresseavvägning, där OPR-Finance AB intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • Vid lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta kundservice.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, samt underlag för rättslig grund som föranleder behandlingen. Perioden som vi lagrar samt sparar dina personuppgifter kan variera beroende på anledning som föranleder lagringen. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis identifiera dig som kund, hantera dina låneärenden, hantera dina fakturor och betalningar för tjänster, göra kreditbedömningar inklusive ta kreditupplysningar, ombesörja registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter samt reklamationer av tjänster. Vid betalningsdröjsmål skickar OPR-Finance AB påminnelser och kan själva eller genom samarbetspartner vidta inkassoåtgärder för att få betalt.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder

OPR-Finance AB behandlar dina kunduppgifter såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Vilken information behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om våra kunder:

 • Basinformation om den registrerade, till exempel namn, födelsedatum, personbeteckning, IP-nummer, kundnummer, användarnamn och/eller annan identifierande identifikator, kön, modersmål;
 • Kontaktinformation till den registrerade, till exempel e-postadress, telefonnummer, adress;
 • Information om företaget och företagets kontaktpersoner, (obs. Endast om detta är relevant.) till exempel FO-nummer, namn på och kontaktuppgifter till kontaktpersoner;
 • Information om kundrelationen och avtalet, till exempel om tidigare och nuvarande avtal och annan information om kundrelationen;
 • Annan eventuell information som samlats in med den registrerades samtycke

Utan nödvändig information kan vi inte tillhandahålla produkten och/eller tjänsten.

Var får vi information ifrån?

Vi erhåller huvudsakligen information från följande källor: Den registrerade, befolkningsdataregistret, kreditupplysningsföretag, leverantörer av kontaktinformationstjänster och andra liknande tillförlitliga källor.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter också samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information från myndigheter eller andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Uppdatering av denna typ av information utförs manuellt eller automatiskt. 

Till vem utlämnar OPR-Finance AB information, och översänder vi information utanför EU?

OPR-Finance AB bearbetar informationen själva och använder underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss och för oss. Vi har för dataskyddsändamål ingått ett avtal om informationsbehandling med alla underleverantörer. 

Vi lämnar exempelvis ut personuppgifter till externa tjänsteleverantörer som erbjuder direktmarknadsföring. Under tvingande omständigheter kan information lämnas ut till myndigheter.

Vi översänder inte information utanför EU.

Marknadsföring

OPR-Finance AB kan använda automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering) för att identifiera till exempel den registrerades personalprofiler. Vi behandlar kredituppgifter, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera, exempelvis att analysera hur just du använder våra tjänster, för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra tjänster.

Om Kredittagaren inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från OPR-Finance AB, eller något annat bolag i den koncern i vilken OPR-Finance AB tillhör, kan Kredittagaren kontakta oss på kundservice@opr-foretagslan.se

Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter). 

Hur skyddar vi informationen och hur länge lagrar vi den?

Informationen sammanställs i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem förvaras i låsta lokaler och är endast tillgängliga för vissa förutbestämda personer.

OPR-Finance sparar kunddata för andra syften än för sina kontraktuella åtaganden och rättigheter, till exempel för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och andra regulatoriska krav. Vi bedömer regelbundet behovet av datalagring med beaktande av relevant lagstiftning och lagrar därmed inte kunddata längre än nödvändigt.

Vi lagrar personlig information så länge som är nödvändigt för det ändamål för vilket den personliga informationen används. Identifierbar personlig information lagras och kan behandlas i fem år efter att kunden har uppfyllt sina skyldigheter. För potentiella kunder (till exempel har ansökan inte accepterats eller kunden har inte accepterat erbjudandet) är lagringstiden för personuppgifter två år.

Dessutom vidtar vi skäliga åtgärder för att säkerställa att inga oförenliga, föråldrade eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med beaktande av syftet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådan information utan dröjsmål.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. OPR-Finance AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet.

När du besöker www.opr-foretagslan.se samlar OPR-Finance information om alla besök på webbsidan. Informationen används för att förbättra erfarenheten, utvärdera användningen av element webbplatsen samt för att rikta erbjudanden. Här kan kunden läsa mer om hur vi hanterar och använder information samt allmänt om OPR-Finance cookie och dataskyddspraxis Cookie Policy

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du rätt att granska de personuppgifter avseende dig som lagras i registret samt begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Kunden har rätt att begära rättelse eller radering av informationen. Kunden har också rätt att återkalla eller ändra ditt samtycke.

För skäl som anknyter till kundens specifika situation, har kunden även rätt att göra invändningar mot profilering och annan behandling av personuppgifter avseende dig, när behandlingen av informationen grundar sig i kundrelationen. I samband med klagomålet bör kunden identifiera den specifika situationen, på vars grund du gör invändning mot behandlingen. OPR-Finance AB kan vägra att beakta en sådan begäran på grundval av lagen.

Som registrerad har du rätt att begränsa behandlingen för direktmarknadsföring och personliga erbjudanden. Du har som registrerad även rätt att erhålla personuppgifter som tillhandahållits av dig och som behandlas baserat på samtycke eller fullgörande av avtal, i skriftligt format eller vanligt använt elektroniskt format och, när möjligt, överföra sådana personuppgifter till en annan tjänsteleverantör

Som registrerad har kunden även rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Om sådant beslutsfattande har rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt påverkar kunden väsentligt. Rätten gäller emellertid inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med kunden eller om kund har lämnat ett uttryckligt samtycke.

Ändringar av integritetspolicy

Skulle OPR-Finance AB göra ändringar i denna integritetspolicy lägger vi det ändrade uttalandet på vår webbplats med angivelse om ändringsdatumet. Vi rekommenderar att du granskar dessa principer för integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att du känner till ändringar som gjorts.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 2021-10-28

Särskild information om behandling av personuppgifter 

Som registrerad har du enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) rätt att lämna in klagomål Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls. Du kontaktar då skriftligen OPR-Finance AB dataskyddsombud per mejl Dataskyddsombud@opr-finance.se du kan också skicka ett skriftigt klagomål till nedan adress:

OPR-Finance AB

Dataskyddsombud

Kungsbroplan 1

112 27 Stockholm

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen. Lägg till datainspektionen enligt ovan notering

kr

Lånebelopp för litet
 • Månatlig återbetalning:
  kr
 • Totalt att återbetala:
  kr
Ansök här

Avgiften är ett exempel. Den faktiska månadsavgiften baseras på en helhetsbedömning av ditt företag.

Kundtjänst

Öppet vardagar 08:00-16:00
Telefon
08 501 006 60
Öppet vardagar 08:00-16:00
E-post
kundservice@opr-foretagslan.se
   
   
01.06.2020
Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på... Läs mer…
16.10.2019
Tillfälliga driftstörningar Dessavärre upplever vi tillfälliga driftstörningar som kan förlänga... Läs mer…
21.08.2019
Kick-off med jobbet? Semestertiderna rör sig mot sitt slut och de flest verksamheter är tillbaka på... Läs mer…
28.05.2019
Även väl fungerande företag kan stöta på temporära, säsongsberoende och återkommande utmaningar.... Läs mer…